ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเซปักตะกร้อโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเซปักตะกร้อโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) โดยใช้แบบฝึก ทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายทินกร สายสุนทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,09:06  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกที่มีต่อทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ของนักเรียนชนิดกีฬากรีฑาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
ชื่ออาจารย์ : นายประคอง อุดมกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,10:34  อ่าน 603 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : รูปแบบ PRAPAI MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางประไพ คำกายปรง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,11:36  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,11:42  อ่าน 1083 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,12:51  อ่าน 1201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน โปรแกรม CrazyTalk วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,14:27  อ่าน 1587 ครั้ง
รายละเอียด..