ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ "AKMPD Model" เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,09:36  อ่าน 1201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียน วิชาสุขศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
ชื่ออาจารย์ : นายพยุงศักดิ์ รักสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,14:50  อ่าน 2061 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมนักมวยไทยสมัครเล่น สู่ความเป็นเลิศ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 18 วัน
ชื่ออาจารย์ : นายพยุงศักดิ์ รักสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,14:49  อ่าน 2064 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,09:16  อ่าน 1061 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเซปักตะกร้อโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเซปักตะกร้อโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) โดยใช้แบบฝึก ทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายทินกร สายสุนทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,09:06  อ่าน 695 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกที่มีต่อทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ของนักเรียนชนิดกีฬากรีฑาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
ชื่ออาจารย์ : นายประคอง อุดมกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,10:34  อ่าน 974 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : รูปแบบ PRAPAI MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางประไพ คำกายปรง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,11:36  อ่าน 1003 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,11:42  อ่าน 1431 ครั้ง
รายละเอียด..