กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณาพรไชย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6