กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาภรณ์ เชื่องสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร แสงแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ