กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรัญญา บุสันเทียะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัตนสุดา โลไธสง
ครูผู้ช่วย