กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกฤษณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ