กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกฤษณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณาพรไชย
พนักงานจ้างตามภารกิจ