กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกฤษณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ