กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปัญญา ชมนิกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายเพิก พึ่งปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายเฉลิมพล มวยมั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายประคอง อุดมกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นายทินกร สายสุนทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นายพยุงศักดิ์ รักสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายสหชาติ สำราญเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นายภาณุวัฒน์ ปิยะปรีชายุทธ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นายสายชล เมยขุนทุด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น

นายปัญญา เจือจัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนิคม แจ้งสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายคมสันต์ แหวนนิล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธัญญากร ทองคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวราวุธ แจ้งไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายพงศธร แดงสนั่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ