กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา ชมนิกร
ครู คศ.1

นายเพิก พึ่งปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายเฉลิมพล มวยมั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายประคอง อุดมกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายทินกร สายสุนทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายพยุงศักดิ์ รักสัตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายสหชาติ สำราญเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายภาณุวัฒน์ ปิยะปรีชายุทธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายสายชล เมยขุนทุด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น /0

นายปัญญา เจือจัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนิคม แจ้งสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายคมสันต์ แหวนนิล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธัญญากร ทองคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวราวุธ แจ้งไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายพงศธร แดงสนั่น