กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา ชมนิกร
ครู คศ.1

นายเพิก พึ่งปัญญา
ครู คศ.2

นายเฉลิมพล มวยมั่น
ครู คศ.2

นายประคอง อุดมกร
ครู คศ.2

นายทินกร สายสุนทร
ครู คศ.1

นายพยุงศักดิ์ รักสัตย์
ครู คศ.1

นายสหชาติ สำราญเนตร
ครู คศ.1

นายภาณุวัฒน์ ปิยะปรีชายุทธ
ครู คศ.1

นายสายชล เมยขุนทุด
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอดิเทพ สุริโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายปัญญา เจือจัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนิคม แจ้งสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายคมสันต์ แหวนนิล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธัญญากร ทองคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวราวุธ แจ้งไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ