คณะผู้บริหาร

นางประไพ คำกายปรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา