ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เทศบาลนครนครราชสีมา นำโดย รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย นายกเทศในตรีนครนครราชสีมา(2548) ได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดแก่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถฃภาพสังคมและงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) โดยใช้พื้นที่ สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2548  โดยได้กำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่มีความถนัดทางด้านกีฬา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน  โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมาให้งบประมาณสนับสนุน และทางโรงเรียนได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา และต้องการพัฒนาตนเองด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง  บุคคลที่ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ได้แก่
1. รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
2. นายสถิตพงษ์  วงษ์วิบูรณ์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
3. นายชวลิต  ตัณฑเศรณีวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
4. ร.ต.อ.คมกฤช  อินทรักษา รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
5. นายวีระศักดิ์  ตันจินดาประทีป รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
6. สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาทุกท่าน
7. นางกัลยา  บุญเทียม ปลัดเทศบาล
8. นายคำรณ  สมบูรณ์รัตน์ รองปลัดเทศบาล
9. นายก่อเกียรติ  จุนาทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
10. นางศิริกาญจน์  วงษ์โสภา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) เปิดจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. กีฬาฟุตบอล (ชาย)
2. กีฬากรีฑา (ชาย - หญิง)
3. กีฬายกน้ำหนัก (ชาย - หญิง)
4. กีฬามวยสากลสมัครเล่น (ชาย - หญิง)
5. กีฬามวยไทยสมัครเล่น (ชาย - หญิง)
6. กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย - หญิง)