ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - ก.ย.2558
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพ คำกายปรง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค.2558-มี.ค.59
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ท.นพวัชญ์ โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 59 - 30 ก.ย.62
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพ คำกายปรง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ท.นพกร พุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-16 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ บุตรโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน