กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรีรัตน์ ดวงใจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธนัชชา แย้มมาลี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1