กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรีรัตน์ ดวงใจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ