กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรีรัตน์ ดวงใจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธนัชชา แย้มมาลี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0