หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) พุทธศุกราช 2552 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระม.1ม.2ม.3เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
ภาคเรียน1ภาคเรียน2ภาคเรียน1ภาคเรียน2ภาคเรียน1ภาคเรียน2
ภาษาไทย606060606060360
คณิตศาสตร์606060606060360
วิทยาศาสตร์606060606060360
สังคมศึกษาฯ606060606060360
ประวัติศาสตร์202020202020120
สุขศึกษาและพลศึกษา404040404040240
ศิลปะ404040404040240
การงานอาชีพและเทคโนโลยี404040404040240
ภาษาต่างประเทศ606060606060360
รวมสาระพื้นฐาน4404404404404404402,640
จำนวนหน่วยกิต11.011.011.011.011.011.066.0
รวมหน่วยกิต22.0 (880 ชม.)22.0 (880 ชม.)22.0 (880 ชม.)
66.0 หน่วยกิต (2,640 ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน606060606060
     - แนะแนว
     - ลส. นน. ยว. บพ.
     - ชมรม
     - เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120120120
360 ชั่วโมง
วิชาเพิ่มเติม440440440440440440
รวมวิชาเพิ่มเติม4404404404404404402,640
จำนวนหน่วยกิต11.011.011.011.011.011.066.0
รวมหน่วยกิต22.0 (880 ชม.)22.0 (880 ชม.)22.0 (880 ชม.)
66.0 หน่วยกิต (2,640 ชม.)
รวมหน่วยกิตทั้งหมด44.0 (1,760 ชม.)44.0 (1,760 ชม.)44.0 (1,760 ชม.)132.0
132.0 หน่วยกิต (5,280 ชม.)
เกณฑ์การจับหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ได้หน่วยกิตจากการเรียนวิชาพื้นฐาน - เพิ่มเติม
   ไม่เกิน 132.0 หน่วยกิต (3,240 ชม.)
- ได้เวลเรียนจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ไม่เกิน 360 ชั่วโมง
- รวมได้เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 1,760 ชั่วโมง/ปี
   (5,280 ชม.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระม.4ม.5ม.6เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
ภาคเรียน1ภาคเรียน2ภาคเรียน1ภาคเรียน2ภาคเรียน1ภาคเรียน2
ภาษาไทย404040404040240
คณิตศาสตร์404040404040240
วิทยาศาสตร์240-----240
สังคมศึกษาฯ404040404040240
ประวัติศาสตร์202020202020120
สุขศึกษาและพลศึกษา202020202020120
ศิลปะ202020202020120
การงานอาชีพและเทคโนโลยี202020202020120
ภาษาต่างประเทศ404040404040240
รวมสาระพื้นฐาน4802402402402402401,680
จำนวนหน่วยกิต12.06.06.06.06.06.042.0
รวมหน่วยกิต18.0 (720 ชม.)12.0 (480 ชม.)12.0 (480 ชม.)
42.0 หน่วยกิต (1,680 ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน606060606060
     - แนะแนว
     - ชมรม
     - เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120120120
360 ชั่วโมง
วิชาเพิ่มเติม480640640640640640
รวมวิชาเพิ่มเติม4806406406406406403,680
จำนวนหน่วยกิต12.016.016.016.016.016.092.0
รวมหน่วยกิต28.0 (1,120 ชม.)32.0 (1,280 ชม.)32.0 (1,280 ชม.)
92.0 หน่วยกิต (3,680 ชม.)
รวมหน่วยกิตทั้งหมด46.0 (1,840 ชม.)44.0 (1,760 ชม.)44.0 (1,760 ชม.)134.0
134.0 หน่วยกิต (5,360 ชม.)
เกณฑ์การจับหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ได้หน่วยกิตจากการเรียนวิชาพื้นฐาน 42.0 หน่วยกิต (1,680 ชม.)
- ได้หน่วยกิตจากการเรียนวิชาเพิ่มเติม 92 หน่วยกิต (3,680 ชม.)
- ได้เวลาเรียนจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง
- รวมได้เวลาเรียนทั้งหมด 5,360 ชั่วโมง