กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระชน คุ้มบ้าน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5