กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระชน คุ้มบ้าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวดารินทร์ ได้พร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น /0