กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระชน คุ้มบ้าน
ครู คศ.1

นางสาวดารินทร์ ได้พร
พนักงานจ้างตามภารกิจ