กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระชน คุ้มบ้าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวดารินทร์ ได้พร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น