ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายทินกร สายสุนทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,09:06  อ่าน 443 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) โดยใช้แบบฝึก ทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง           ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) โดยใช้แบบฝึก

ทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา           นายทินกร  สายสุนทร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

                   สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านกีฬาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (5) เพื่อศึกษาความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 แบบฝึก (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ (3) แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 5 ข้อคำถาม (4) แบบประเมินความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 5 ข้อคำถาม และ (6) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 15 ข้อคำถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่น ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

            1. แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.71/87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77

  4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก

  5. ความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ  ดีมาก

  6. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.15 KB
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,09:06   อ่าน 443 ครั้ง