ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,12:51  อ่าน 1202 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

                    (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา           นายอัครศาสตร์  ศาสตร์สูงเนิน  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

                    สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

 บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าที (t-test) ค่าความเชื่อมั่น และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการศึกษาพบว่า

            1. แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

            2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน    ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.00

              3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อรายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.45 KB
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,12:51   อ่าน 1202 ครั้ง