กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ครู คศ.1

นางสาวนัฐกานต์ เพ่งพิศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ