กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนัฐกานต์ เพ่งพิศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6