กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุธาสินี แพงใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนัฐกานต์ เพ่งพิศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6