คณะผู้บริหาร

นายอำนาจ บุตรโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประไพ คำกายปรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา