ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยมี ผู้อำนวยการรพวัชญ์ โพธิ์งามเป็นระธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากพระอาจารย์จากวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้าน คุณธรรม จริยธรรมให่้กับนักเรียน ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล)
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2561,15:57   อ่าน 3131 ครั้ง