ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางประไพ คำกายปรง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,11:36  อ่าน 725 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : รูปแบบ PRAPAI MODEL
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ PRAPAI  MODEL ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และนักเรียน  สอบถาม  206 คน สัมภาษณ์ 31 คน การสนทนากลุ่ม  10 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากร และนักเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  แบบการสนทนากลุ่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

แนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบ  PRAPAI  MODEL   ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา  และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกำหนดนโยบาย (P : policy formulation)ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเชื่อมโยงความรู้และการฝึก (A : Associative)                       

สร้างรูปแบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบ  PRAPAI  MODEL การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : รูปแบบ PRAPAI MODEL  ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย  ด้านการกำหนดนโยบาย (P : policy formulation)   ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (R : Rapprochement) ด้านการเชื่อมโยงความรู้และการฝึก  (A : Associative) ด้านผู้ฝึกสอนกีฬามืออาชีพ  (P : Professional Coaching)  ด้านนักกีฬา (A : Athletes)  ด้านศูนย์ฝึกอย่างเข้มข้น  (I : Intensive Training Centre)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.41 KB
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,11:36   อ่าน 725 ครั้ง