ม.2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
https://classroom.google.com/c/MjQxNTIwMTUzMTcw?cjc=tqbhwom
รหัสของชั้นเรียน tqbhwom